Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Usługa sprzątania

26 listopada 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony nie przekraczający 206 000 EURO na zadanie pt.:

USŁUGA SPRZĄTANIA 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Pomieszczenia na terenie Szpitala- 6 197,42 m2: Pomieszczenia biurowe i gospodarcze, ciągi komunikacyjne budynków szpitalnych- 1 531,40 m2 Strychy- 1 114,60 m2 Kotłownia Gazowa- 334,12 m2 Spalarnia Odpadów- 266,00 m2 Kontener-chłodni służący do przechowywania odpadów medycznych- wewnątrz - 13,75 m2 Kontener-chłodni służący do przechowywania odpadów medycznych- zewnątrz- 52,15 m2 Tunel pod budynkiem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego- 71,00 m2 Korytarz pod pawilonem dziecięcym- 200,40 m2 Pomieszczenia Archiwum Zakładowego i Medycznego- 318,30 m2 Gabinety, pomieszczenia biurowe, gospodarcze, ciągi komunikacyjne w budynkach zespołu poradni specjalistycznych- 1 864,45 m2 Budynek przy Izbie Przyjęć Ogólnej- 322,90 m2 Pracownia Rezonansu Magnetycznego- 91,00 m2 Pomieszczenia techniczne Pracowni Rezonansu Magnetycznego- 17,35 m2 Teren wokół Szpitala- 54 004,59 m2: Tereny utwardzone- 16 557,06 m2 Tereny zielone- 37 447,53 m2 Pomieszczenia na terenie poradni -1 181,77 m2: Przychodnia Onkologiczna przy ul. Orlej 2- 483,50 m2 Gabinet Fizykoterapii Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji przy ul. Lelewela- 43,00 m2 Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji przy Al. Monte Cassino 13- 419,08 m2 Poradnia Dermatologiczno – Wenerologiczna, Gabinet Fizykoterapii Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji przy ul. Kościuszki 7- 166,19 m2 Korytarz oraz toalety w budynku przy ul. Leśnej 3- 70,00 m2 Teren wokół Przychodni Onkologicznej przy ul. Orlej 2- 2 790,00 m2: Tereny zielone 2 790,00 m2 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 36miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; b) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; c) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: a) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi w zakresie sprzątania, o czasie trwania usługi przez min. jeden rok dla jednego odbiorcy o wartości nie mniejszej niż 20 % ceny ofertowej brutto, 3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: a) sprzętem do odkurzania, zamiatania, czyszczenia wykładzin, b) sprzętem i materiałami do pokrywania powierzchni podłóg powłoką akrylanową, c) sprzętem do koszenia trawników, odśnieżania i posypywania piaskiem, d) sprzętem do pielęgnacji żywopłotów i pozostałej roślinności, e) personelem złożonym z osób wyszkolonych, doświadczonych i kompetentnych w zakresie wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”. 9. Wadium – 10000 zł. 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%; 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 04.12.2008.r. do godz. 10.00. 12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • wybór oferty- usługa sprzątania.pdf
    pobierz (448 KB wybór oferty- usługa sprzątania.pdf, data publikacji: 09 grudnia 2008)
  • SIWZ-sprzatanie.pdf
    pobierz (238 KB SIWZ-sprzatanie.pdf, data publikacji: 26 listopada 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)