Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Usługa transportu sanitarnego

28 lipca 2015
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na zadanie pt.:

Usługa transportu sanitarnego

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 28.07.2015 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest transport sanitarny osób lub materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wykonywany specjalistycznymi środkami transportu samochodowego, spełniającymi wymagania sanitarne i techniczne.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają aktualne decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych zezwalające na użytkowanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowane w ruchu drogowym;

2) wykonali lub wykonują należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę transportu sanitarnego dla jednostek ochrony zdrowia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł w skali jednego roku (w przypadku gdy wartość usługi jest wyrażona w innej walucie niż PLN, to zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z tabelą kursów walut obcych NBP obowiązującą w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);

3) dysponują niezbędną ilością pojazdów, wymaganą do realizacji przedmiotowego zamówienia, jednak nie mniejszą niż:

a) cztery środki transportu sanitarnego do przewozu osób w pozycji leżącej jak i siedzącej;

b) ,jeden środek transportu sanitarnego do przewozu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych;

 • które spełniają wymagania sanitarne i techniczne określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane dla środka drogowego typu A, B i C zgodnie z PN EN 1789:2008;
 • które dla Zespołu nr 2 i nr 4 wyposażone są nie mniej niż w: • nosze główne z odczepianym podwoziem i kompletem pasów 1szt; • krzesełko kardiologiczne lub krzesełko mocowane w szynie 1szt; • deska ortopedyczna z minimum trzema pasami 1szt; • płachta transportowa z minimum sześcioma uchwytami 1szt; • torba opatrunkowa R-0 z kompletem opatrunków 1szt; • koc 2szt.
 • które dla Zespołu nr 3 wyposażone są nie mniej niż w: • nosze główne z odczepianym podwoziem i kompletem pasów 1szt; • system do mocowania transportera i noszy technologii FERNO; • gniazdo elektryczne 12V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych 2szt; • krzesełko kardiologiczne lub krzesełko mocowane w szynie 1szt; • deska ortopedyczna z minimum trzema pasami 1szt; • płachta transportowa z minimum sześcioma uchwytami 1szt; • koc 2szt; • uprząż pediatryczna Pedi-Mate na nosze 1szt; • torba ratownicza-opatrunkowa R-1 z wyposażeniem 1szt; • glukometr 1szt; • pulsoksymetr przenośny 1szt; • aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi przenośny, różne rozmiary mankietów 1szt; • stetoskop lekarski 1szt; • tlen medyczny 1x10l objętości wodnej; • reduktor O2,25l,REN z szybkozłączem typu AGA i przepływomierzem 1szt; • maski do tlenoterapii dla dorosłych i dzieci, wąsy albo kaniule nosowe tlenowe – po 1szt; • pojemnik na zużyte materiały 1szt.
 • które zapewnią pełne bezpieczeństwo przewożonym osobom i odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku;
 • które będą ubezpieczone przez Wykonawcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW);
 • które wyposażone są w sygnalizację świetlno-dźwiękową wymaganą dla pojazdów uprzywilejowanych na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych.

4) dysponują niezbędną ilością osób zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia, tj.:

a) kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii B, aktualne uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym oraz po ukończonym kursie pierwszej pomocy;

b) ratownikami medycznymi uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, których kwalifikacje są określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

c) sanitariuszami po ukończonym kursie pierwszej pomocy.

5) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100 000 zł. (w przypadku gdy wartość ubezpieczenia zostanie wyrażona w innej walucie niż PLN, to zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z tabelą kursów walut obcych NBP obowiązującą w dniu ogłoszenia przetargu).

 1. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 2. Wadium: 70 000,00 zł.
 3. Kryteria oceny ofert: cena 90 pkt, dodatkowe wyposażenie Zespołu nr 3 10 pkt
 4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 11) do dnia 08.09.2015 r. do godz. 11.00.
 5. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 10. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można kupić w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pokój nr 11. Cena 50,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • 111-wybor oferty_transport.pdf
  pobierz (278 KB 111-wybor oferty_transport.pdf, data publikacji: 21 września 2015)
 • 111-odpowiedzi01_transport.pdf
  pobierz (144 KB 111-odpowiedzi01_transport.pdf, data publikacji: 27 sierpnia 2015)
 • Zamówienie public... - 271189-2015 - TED Tenders Electronic Daily.pdf
  pobierz (66 KB Zamówienie public... - 271189-2015 - TED Tenders Electronic Daily.pdf, data publikacji: 03 sierpnia 2015)
 • 111-SIWZ_transpoert.pdf
  pobierz (234 KB 111-SIWZ_transpoert.pdf, data publikacji: 31 lipca 2015)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)