Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Usługa ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

28 października 2015
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na zadanie pt.: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU ORAZ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 1.Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 28.10.2015 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE. 2.Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest: a.Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie: b.mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb oraz innych przedmiotów szklanych od rozbicia (stłuczenia). c.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. d.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. e.Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco, NNW).

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy. 6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: a.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; tj. posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia b.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 9.Wadium – 43 000,00 zł. 10.Kryteria oceny ofert: cena – 80 pkt, zaakceptowane klauzule fakultatywne – 20 pkt. 11.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 11) do dnia 08.12.2015 r. do godz. 12.00. 12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. Wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia podstawowego. 17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można kupić w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pokój nr 11. Cena 50,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • 148-wybór ofert - ubezpieczenie.pdf
  pobierz (167 KB 148-wybór ofert - ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 10 grudnia 2015)
 • 148-odpowiedzi 1-ubezpieczenie.pdf
  pobierz (143 KB 148-odpowiedzi 1-ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 17 listopada 2015)
 • 148-SIWZ_ubezpieczenie.pdf
  pobierz (427 KB 148-SIWZ_ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 30 października 2015)
 • Dodatek_nr_9_grupa 4 ost.doc
  pobierz (798 KB Dodatek_nr_9_grupa 4 ost.doc, data publikacji: 30 października 2015)
 • Dodatek_nr_8_wykaz_pojazdow.xlsx
  pobierz (19 KB Dodatek_nr_8_wykaz_pojazdow.xlsx, data publikacji: 30 października 2015)
 • Dodatek_nr_7_sprzet_stacjonarny.doc
  pobierz (64 KB Dodatek_nr_7_sprzet_stacjonarny.doc, data publikacji: 30 października 2015)
 • Dodatek_nr_6_sprzet_w_karetkach.doc
  pobierz (50 KB Dodatek_nr_6_sprzet_w_karetkach.doc, data publikacji: 30 października 2015)
 • Dodatek_nr_5_sprzet_medyczny.doc
  pobierz (344 KB Dodatek_nr_5_sprzet_medyczny.doc, data publikacji: 30 października 2015)
 • Dodatek_nr_4_mienie_osob_trzecich.xlsx
  pobierz (16 KB Dodatek_nr_4_mienie_osob_trzecich.xlsx, data publikacji: 30 października 2015)
 • Dodatek_nr_3_charakterystyka_bud_i_budowli.doc
  pobierz (127 KB Dodatek_nr_3_charakterystyka_bud_i_budowli.doc, data publikacji: 30 października 2015)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)