Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości

29 sierpnia 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) ogłasza: przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na zadanie pt.: USŁUGA W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH, SOCJALNYCH, GOSPODARCZYCH, GABINETACH SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE I PORADNI SZPITALNYCH ORAZ TERENU WOKÓŁ SZPITALA I PORADNI kod CPV 74700000-6 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 28 (budynek administracji), (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty podpisania umowy. 5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 6. Wadium wynosi 4.600,00 zł 7. Kryteria oceny ofert: - Cena - 100 %, 8. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 18.10.2005 r. do godz. 1000, otwarcie ofert 18.10.2005 r. o godz. 1200. 9. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)