Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Usługa wycinki sanitarnej drzew i krzewów

03 czerwca 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 działający z upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie pełnomocnictwa Nr 3/2001 z dnia 15 lutego 2001 r., w którego imieniu działa Inwestor Zastępczy Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „EKOBUD” S.C., 75-842 Koszalin, ul. Słowiańska 11b, tel. (0 94) 342-23-14, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.:

USŁUGA WYCINKI SANITARNEJ DRZEW I KRZEWÓW NA BUDOWIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE, UL. LEŚNA 29

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zakres wycinki: a) Ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm – 320 szt. (ścięcie drzewa, obcięcie wierzchołka i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach) b) Ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm – 69 szt. (ścięcie drzewa, obcięcie wierzchołka i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach) c) Ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości – 3,443 ha (wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi, odciągnięcie drągowizny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy, wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty i ułożenie w stosy) d) Ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia średniej gęstości – 4,057 ha (wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi, odciągnięcie drągowizny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy, wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty i ułożenie w stosy)
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia 21 dni od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem – posiadają uprawnienia do świadczenia usług telekomunikacyjnych; b) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; c) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 11.06.2008 r. do godz. 9.00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl; www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór oferty_wycinka sanitarna drzew i krzewów.pdf
  pobierz (477 KB wybór oferty_wycinka sanitarna drzew i krzewów.pdf, data publikacji: 16 czerwca 2008)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - formularz ofertowy.doc
  pobierz (36 KB ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - formularz ofertowy.doc, data publikacji: 10 czerwca 2008)
 • modyfikacja siwz.pdf
  pobierz (817 KB modyfikacja siwz.pdf, data publikacji: 10 czerwca 2008)
 • odpowiedzi01_usługa wycinki drzew i krzewów.pdf
  pobierz (761 KB odpowiedzi01_usługa wycinki drzew i krzewów.pdf, data publikacji: 09 czerwca 2008)
 • SIWZ_usługa wycinki sanitarnej drzew i krzewów.PDF
  pobierz (1850 KB SIWZ_usługa wycinki sanitarnej drzew i krzewów.PDF, data publikacji: 03 czerwca 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)