Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Usługa wykonania kompletu dokumentacji oraz wszelkich uzgodnień i pozwoleń na rozbiórkę i budowę budynku

10 lipca 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2007 Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

USŁUGA WYKONANIA KOMPLETU DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKICH UZGODNIEŃ I POZWOLEŃ NA ROZBIÓRKĘ I BUDOWĘ BUDYNKU

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. Zakres lub wielkość zamówienia: - wykonanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę istniejącego pawilonu byłych Poradni Specjalistycznych oraz Izby Przyjęć Ogólnych; - wykonanie kompletu dokumentacji na postawienie budynku nowego wraz z podjazdem zadaszonym z osłoniętym ścianami dla dwóch karetek oraz instalacjami technicznymi.

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do 31.10.2008 r. od daty podpisania umowy. Termin uzyskania pozwolenia na budowę do 31.12.2008 r.

5.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

6.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

•prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;

•nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

• nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

•wykonali w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum dwie usługi projektowe obiektów użyteczności publicznej odpowiadające swoim rodzajem usługom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia;

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób:

•Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”.

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

8.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.Kryteria oceny ofert: •Cena – 75% •Termin realizacji – 25%

10.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 18.07.2008 r. do godz. 10.00.

11.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • unieważnienie_projekt.pdf
    pobierz (342 KB unieważnienie_projekt.pdf, data publikacji: 18 lipca 2008)
  • SIWZ_rozbiórka i budowa budynku.PDF
    pobierz (205 KB SIWZ_rozbiórka i budowa budynku.PDF, data publikacji: 10 lipca 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)