Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Usługi sanitarno-transportowe

18 sierpnia 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 193 000 EURO na zadanie pt.:

Usługi sanitarno-transportowe

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa sanitarno-transportowa wewnątrz i na zewnątrz Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; 2) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; 3) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 4) wykonali lub wykonują usługę w zakresie transportu sanitarnego dla jednostek służby zdrowia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (okres wykonanej lub wykonywanej usługi nie może być krótszy niż 2 lata); 5) dysponują czterema karetkami przewozowymi w standardzie minimum „P” z noszami samojezdnymi, w tym dwie z klimatyzacją dwustrefową, posiadającymi homologacje oraz jedną karetką przewozową zapasową w standardzie minimum „P” z noszami samojezdnymi; 6) dysponują czteroma kierowcami z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz po ukończonym kursie pierwszej pomocy i dwoma ratownikami medycznymi (lub dwoma sanitariuszami po ukończonym kursie pierwszej pomocy); 7) dysponują karetkami posiadającymi obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – wartość ogólna – 50 400,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%,
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 28.09.2010 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor_oferty_transport.pdf
  pobierz (101 KB wybor_oferty_transport.pdf, data publikacji: 25 października 2010)
 • odpowiedzi01_transport.pdf
  pobierz (82 KB odpowiedzi01_transport.pdf, data publikacji: 25 października 2010)
 • SIWZ_transport.pdf
  pobierz (185 KB SIWZ_transport.pdf, data publikacji: 25 października 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)