Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Usługi telekomunikacyjne

13 marca 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.: USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Połączenia lokalne i strefowe – 5 000 minut, Połączenia międzymiastowe/międzystrefowe/ – 5 000 minut, Połączenia międzynarodowe – 60 minut (należy przyjąć koszt połączeń do Unii Europejskiej), Połączenia komórkowe – 5 500 minut. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %; 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 23.03.2009r. do godz. 10.00. 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze oferty.pdf
  pobierz (120 KB informacja o wyborze oferty.pdf, data publikacji: 30 marca 2009)
 • odpowiedź 3.pdf
  pobierz (143 KB odpowiedź 3.pdf, data publikacji: 26 marca 2009)
 • modyfikacja.pdf
  pobierz (134 KB modyfikacja.pdf, data publikacji: 24 marca 2009)
 • Rozstrzygnięcie protestu.pdf
  pobierz (128 KB Rozstrzygnięcie protestu.pdf, data publikacji: 24 marca 2009)
 • odpowiedź 2.pdf
  pobierz (136 KB odpowiedź 2.pdf, data publikacji: 24 marca 2009)
 • protest.pdf
  pobierz (1931 KB protest.pdf, data publikacji: 18 marca 2009)
 • wezwanie_do_wzięcia udziału w postępowaniu protestacyjnym.pdf
  pobierz (125 KB wezwanie_do_wzięcia udziału w postępowaniu protestacyjnym.pdf, data publikacji: 18 marca 2009)
 • odpowiedzi.pdf
  pobierz (147 KB odpowiedzi.pdf, data publikacji: 18 marca 2009)
 • SIWZ- telekomunikacja.pdf
  pobierz (172 KB SIWZ- telekomunikacja.pdf, data publikacji: 13 marca 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)