Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wykonanie koncepcji programowo przestrzennej i programu funkcjonalno - użytkowego modernizacji Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

09 stycznia 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na usługę pt.:

WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO PRZESTRZENNEJ MODERNIZACJI SZPITALA IM. M. KOPERNIKA W KOSZALINIE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Wykonanie Koncepcji programowo przestrzennej modernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika przy ul. T. Chałubińskiego 7. Opracowanie to ma przedstawiać kompleksową ocenę obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie pod względem funkcjonalnym i konstrukcyjnym oraz propozycje rozwiązań funkcjonalno-programowych w kontekście wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz. 1568) oraz planowanej rozbudowy Szpitala, zwanej dalej Koncepcją.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 16 tygodni od daty podpisania umowy.

 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

 7. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a) wskazać do uczestniczenia w wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:

i) Projektant Koordynator– niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

1) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu projektów, w tym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jednego projektu na wykonanie robót budowlanych dla obiektu szpitalnego z elementami technologii medycznej,

2) Posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę,

ii) Projektant Specjalności Budowlanej – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

1) Łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu projektów,

2) Posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do sporządzania projektów w zakresie konstrukcji budowlanych.

3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę,

4) Znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą. W takiej sytuacji Wykonawca powinien w ofercie zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego.

iii) Projektant Specjalności Sanitarnej – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

1) Łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu projektów,

2) Posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do sporządzania projektów w zakresie instalacji sanitarnych, wodociągowych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę,

4) Znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą. W takiej sytuacji Wykonawca powinien w ofercie zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego.

iv) Projektant Specjalności Elektrycznej – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

1) Łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu projektów,

2) Posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do sporządzania projektów w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych.

3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę,

4) Znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą. W takiej sytuacji Wykonawca powinien w ofercie zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego.

b) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jeden projekt budowlany zawierający elementy technologii medycznej, na podstawie którego uzyskana została decyzja o pozwoleniu na budowę, a w przedmiocie którego było zaprojektowanie budowy lub przebudowy obiektu szpitalnego o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m 2 .

3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 400 000 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi dołączyć do oferty polisę, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4) Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). Oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (jedynie w sytuacji jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez Pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców.

 1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

 2. Wadium – 15 000,00 PLN.

 3. Kryteria oceny ofert: cena – 100%;

 4. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 22.01.2009 r. do godz. 10.00.

 5. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 10. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 100,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • inf_o_wyborze_oferty-koncepcja.pdf
  pobierz (394 KB inf_o_wyborze_oferty-koncepcja.pdf, data publikacji: 04 lutego 2009)
 • odpowiedz_01-koncepcja.pdf
  pobierz (687 KB odpowiedz_01-koncepcja.pdf, data publikacji: 20 stycznia 2009)
 • CZESC_I_SIWZ.pdf
  pobierz (354 KB CZESC_I_SIWZ.pdf, data publikacji: 09 stycznia 2009)
 • CZESC_II_WZOR_UMOWY.pdf
  pobierz (68 KB CZESC_II_WZOR_UMOWY.pdf, data publikacji: 09 stycznia 2009)
 • CZESC_III_OPIS_PRZEDMIOTU.pdf
  pobierz (54 KB CZESC_III_OPIS_PRZEDMIOTU.pdf, data publikacji: 09 stycznia 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)