Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wykonanie napraw bieżących, konserwacji, przeglądów technicznych oraz remontów aparatury medycznej

06 lutego 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. z poźn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.:

WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH, KONSERWACJI, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ REMONTÓW APARATURY MEDYCZNEJ

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

  • Zadanie nr 1 - Aparaty RTG
  • Zadanie nr 2 - Aparaty do znieczulania ogólnego
  • Zadanie nr 3 - Mikroskopy operacyjne, laboratoryjne
  • Zadanie nr 4 - Aparaty do Hemodializy, Uzdatniacze wody RO, Wielostanowiskowy Renatron
  • Zadanie nr 5 - Stoły Operacyjne
  • Zadanie nr 6 - Ultrasonografy, Echokardiografy
  • Zadanie nr 7 - Pulsoksymetry, Capnografy, Monitory gazów
  • Zadanie nr 8 - Pompy Infuzyjne
  • Zadanie nr 9 - Pompa do kontrpulsji
  • Zadanie nr 10 -Respiratory
  • Zadanie nr 11 - System Holtera - EKG Zestaw do badań wysiłkowych
  • Zadanie nr 12 - Aparatura Okulistyczna
  • Zadanie nr 13 - Aparaty do zabiegów elektrochirurgicznych /diatermie/
  • Zadanie nr 14 -Aparatura endoskopowa
  • Zadanie nr 15 -Zakład Patomorfologii
  • Zadanie nr 16 - Cieplarki i suszarki laboratoryjne
  • Zadanie nr 17 -Zestawy reanimacyjne, Defibrylatory, Aparaty do Kontrpulsacji
  • Zadanie nr 18 - Kardiotokografy
  • Zadanie nr 19 - Aparaty EKG
  • Zadanie nr 20 - Aparaty VNG-Ulmer. Audiometry
  • Zadanie nr 21 - Trepan, Dermatony
  • Zadanie nr 22 - Inkubatory
  • Zadanie nr 23 - Kardiostymulatory
  • Zadanie nr 24 - Unity Stomatologiczne
  • Zadanie nr 25 - Lampy operacyjne, sufitowe i statywowe
  • Zadanie nr 26 - Aparatura do fizykoterapii
  • Zadanie nr 27 - Aparatura do Hydroterapii
  • Zadanie nr 28 - Aparatura Laboratoryjna
  • Zadanie nr 29 - Wirówki Laboratoryjne
  • Zadanie nr 30 - Kardiomonitory
  • Zadanie nr 31 - Sterylizatory
  • Zadanie nr 32 - Inhalatory Ultradźwiękowe
  • Zadanie nr 33 - Narzędzia chirurgiczne i inny drobny sprzęt
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w następujący sposób:
  • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,
  • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony".
  • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony".
 8. Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 80%,
  • Czas przystąpienia do realizacji naprawy - 20%,
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Techniczno-Administracyjny p.2 do dnia 22.02.2007 r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 13. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Techniczno-Administracyjnym pokój nr 2 (tel./fax. 094 34-51-171) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 30,00 zł + 22%vat
 14. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2007 roku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do bezpłatnego pobrania ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.

Załączniki:

 • 347-siwz-serwis.pdf
  pobierz (195 KB 347-siwz-serwis.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)