Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wykonanie napraw bieżących, konserwacji, przeglądów technicznych oraz remontów aparatury medycznej, ocena techniczna aparatury i sprzętu medycznego

09 lipca 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.:

WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH, KONSERWACJI, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ REMONTÓW APARATURY MEDYCZNEJ, OCENA TECHNICZNA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie 1. Aparaty RTG; Zadanie 2. Aparaty RTG; Zadanie 3. Aparaty Do Znieczulania Ogólnego; Zadanie 4. Aparaty Do Znieczulania Ogólnego; Zadanie 5. Mikroskopy operacyjne; Zadanie 6. Mikroskopy laboratoryjne; Zadanie 7. Aparaty Do Hemodializy, Uzdatniacze wody RO; Zadanie 8. Stoły Operacyjne; Zadanie 9. Ssaki Elektryczne; Zadanie 10. Ultrasonografy, Echokardiografy; Zadanie 11. Pulsoksymetry, Capnografy, Monitory gazów; Zadanie 12. Pompy Infuzyjne; Zadanie 13. Respiratory; Zadanie 14. System Holtera – EKG Zestaw do badań wysiłkowych; Zadanie 15. Aparatura Okulistyczna; Zadanie 16. Aparatura Okulistyczna; Zadanie 17. Aparaty do zabiegów elektrochirurgicznych /diatermie/; Zadanie 18. Aparatura endoskopowa; Zadanie 19. Aparatura do badań patomorfologicznych; Zadanie 20.Cieplarki i suszarki Laboratoryjne i sterylizatory elektryczne; Zadanie 21. Defibrylatory; Zadanie 22. Kardiotokografy; Zadanie 23. Aparaty EKG; Zadanie 24. Aparaty VNG-Ulmer. Audiometry; Zadanie 25. Trepan, Dermatony; Zadanie 26. Inkubatory; Zadanie 27. Kardiostymulatory; Zadanie 28. Unity Stomatologiczne; Zadanie 29. Lampy operacyjne sufitowe i statywowe; Zadanie 30. Aparatura do fizykoterapii; Zadanie 31. Aparatura do Hydroterapii; Zadanie 32. Aparatura Laboratoryjna; Zadanie 33. Wirówki Laboratoryjne; Zadanie 34. Kardiomonitory; Zadanie 35. Autoklawy; Zadanie 36. Inhalatory Ultradźwiękowe; Zadanie 37. Narzędzia chirurgiczne i inny drobny sprzęt;

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 8. Kryteria oceny ofert: • Cena – 80%, • Koszty narzutu do zakupionego materiału – 10%, • Cena brutto za 1 roboczogodzinę – 10%.
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Techniczno-Administracyjny p.2 do dnia 18.07.2007 r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 13. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Techniczno-Administracyjnym pokój nr 2 (tel./fax. 094 34-51-171) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 30,00 zł + 22%vat

Załączniki:

 • wybor-ofert0001.pdf
  pobierz (1287 KB wybor-ofert0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • siwz-serwis_sprzetu_medycznego.pdf
  pobierz (222 KB siwz-serwis_sprzetu_medycznego.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)