Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wykonanie napraw bieżących, konserwacji, przeglądów technicznych aparatury medycznej.

19 grudnia 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.: WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH, KONSERWACJI, PRZEGLADÓW TECHNICZNYCH ORAZ REMONTÓW APARATURY MEDYCZNEJ, OCENA TECHNICZNA APARATURY I SPRZETU MEDYCZNEGO 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1.Aparaty RTG- 2 szt. Zadanie nr 2. Aparaty do znieczulania, Respiratory, Defibrylatory, Kardiomonitory- 15 szt. Zadanie nr 3. Aparaty Do Znieczulania Ogólnego- 8 szt. Zadanie nr 4. Mikroskopy – 14 szt. Zadanie nr 5. Aparaty Do Hemodializy, Uzdatniacze wody RO- 18 szt. Zadanie nr 6. Stoły Operacyjne- 18 szt. Zadanie nr 7. Ssaki Elektryczne- 40 szt. Zadanie nr 8. Pompy Infuzyjne- 12 szt. Zadanie nr 9. Aparatura Okulistyczna- 13 szt. Zadanie nr 10. Aparaty do zabiegów elektrochirurgicznych /diatermie/- 9 szt. Zadanie nr 11.Cieplarki i suszarki Laboratoryjne i sterylizatory elektryczne- 17 szt. Zadanie nr 12. Defibrylatory- 10 szt. Zadanie nr 13. Aparaty EKG- 26 szt. Zadanie nr 14. Inkubatory- 16 szt. Zadanie nr 15. Unity Stomatologiczne- 2 szt. Zadanie nr 16. Lampy operacyjne sufitowe i statywowe- 2 szt. Zadanie nr 17. Aparatura do fizykoterapii- 20 szt. Zadanie nr 18. Aparatura do Hydroterapii- 66 szt. Zadanie nr 19. Wirówki Laboratoryjne- 15 szt. Zadanie nr 20. Kardiomonitory- 50 szt. Zadanie nr 21. Autoklawy – 10 szt. Zadanie nr 22. Inhalatory Ultradźwiękowe- 43 szt. Zadanie nr 23. Narzędzia chirurgiczne i inny drobny sprzęt 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; b) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; c) posiadają koncesję na działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia; d) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadają uprawnienia do prowadzenia obsługi serwisowej aparatury medycznej- odbyte szkolenia uprawniające do obsługi serwisowej aparatury medycznej; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. Kryteria oceny ofert: • Cena – 80%, • Koszty narzutu do zakupionego materiału – 10%, • Cena brutto za 1 roboczogodzinę – 10%.

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 29.12.2008r. do godz. 10.00.
 2. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 7. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
  pobierz (691 KB informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf, data publikacji: 31 grudnia 2008)
 • SIWZ_aparatura medyczna.pdf
  pobierz (334 KB SIWZ_aparatura medyczna.pdf, data publikacji: 19 grudnia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)