Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wykonanie napraw bieżących, konserwacji, przeglądów technicznych aparatury medycznej

31 marca 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.: WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH, KONSERWACJI, PRZEGLADÓW TECHNICZNYCH APARATURY MEDYCZNEJ, OCENA TECHNICZNA APARATURY I SPRZETU MEDYCZNEGO 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1. Aparaty do znieczulania, respiratory, defibrylatory, kardiomonitory- 15 szt.. Zadanie nr 2. Mikroskopy – 14 szt. Zadanie nr 3. Aparaty do hemodializy, uzdatniacze wody RO- 19 szt. Zadanie nr 4. Stoły operacyjne- 18 szt. Zadanie nr 5. Pompy infuzyjne- 14 szt. Zadanie nr 6. Aparatura okulistyczna- 13 szt. Zadanie nr 7.Cieplarki i suszarki laboratoryjne i sterylizatory elektryczne- 17 szt. Zadanie nr 8. Defibrylatory- 10 szt. Zadanie nr 9. Aparaty EKG- 26 szt. Zadanie nr 10. Inkubatory- 16 szt. Zadanie nr 11. Unity stomatologiczne- 2 szt. Zadanie nr 12. Lampy operacyjne sufitowe i statywowe- 2 szt. Zadanie nr 13. Aparatura do fizykoterapii- 20 szt. Zadanie nr 14. Wirówki laboratoryjne- 15 szt. Zadanie nr 15. Kardiomonitory- 50 szt. Zadanie nr 16. Inhalatory ultradźwiękowe- 43 szt. Zadanie nr 17. Narzędzia chirurgiczne i inny drobny sprzęt 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; b) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;; c) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadają uprawnienia do prowadzenia obsługi serwisowej aparatury medycznej- odbyte szkolenia uprawniające do obsługi serwisowej aparatury medycznej; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. Kryteria oceny ofert: • Cena – 80%, • Koszty narzutu do zakupionego materiału – 10%, • Cena brutto za 1 roboczogodzinę – 10%. 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych do dnia 08.04.2009r. do godz. 10.00. 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • informacja o wyborze.pdf
    pobierz (128 KB informacja o wyborze.pdf, data publikacji: 27 kwietnia 2009)
  • SIWZ Aparatura medyczna.pdf
    pobierz (260 KB SIWZ Aparatura medyczna.pdf, data publikacji: 08 kwietnia 2009)
  • odpowiedzi.pdf
    pobierz (134 KB odpowiedzi.pdf, data publikacji: 03 kwietnia 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)