Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wykonanie napraw bieżących, konserwacji, przeglądów technicznych aparatury medycznej, ocena techniczna aparatury i sprzętu medycznego

13 czerwca 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

Wykonanie napraw bieżących, konserwacji, przeglądów technicznych aparatury medycznej, ocena techniczna aparatury i sprzętu medycznego

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Aparaty do znieczulania, respiratory, defibrylatory, kardiomonitory – 11 szt.; 2) Zadanie nr 2 – Aparatura okulistyczna – 22 szt.; 3) Zadanie nr 3 – Aparaty do hemodializy, uzdatniacz wody RO – 21 szt.; 4) Zadanie nr 4 – Inkubatory – 10 szt.; 5) Zadanie nr 5 – Aparatura do fizykoterapii – 66 szt.; 6) Zadanie nr 6 – Narzędzia chirurgiczne i inny drobny sprzęt – 17 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2) posiadają uprawnienia do wykonywania napraw bieżących, konserwacji, przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – niewymagane.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 21.06.2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • uniewaznienie_przeglady.pdf
  pobierz (183 KB uniewaznienie_przeglady.pdf, data publikacji: 27 czerwca 2012)
 • odpowiedzi01_przeglady.pdf
  pobierz (96 KB odpowiedzi01_przeglady.pdf, data publikacji: 15 czerwca 2012)
 • SIWZ_przeglady.pdf
  pobierz (172 KB SIWZ_przeglady.pdf, data publikacji: 13 czerwca 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)