Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wykonanie napraw bieżących, konserwacji, przeglądów technicznych oraz remontów aparatury medycznej

10 lutego 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, 75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro "Wykonanie napraw bieżących, konserwacji, przeglądów technicznych oraz remontów aparatury medycznej" Opis przedmiotu zamówienia kod CPV 50420000-5 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 117) * * * 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wymaganej i określonej w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 2. Termin wykonania zamówienia od 15.03.2006r. do 28.02.2007r. 3. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi serwisowej aparatury medycznej, polegającej na wykonywaniu napraw bieżących, konserwacji i przeglądów technicznych, remontów, oraz wystawianie orzeczeń. 4. Przewiduje się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety sprzętu medycznego. 5. Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej. 6. Nie jest wymagane wadium. 7. Formularz zawierający SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75-581 Koszalin ul. T. Chałubińskiego 7 Dział Techniczno-Administracyjny Pokój nr 2. 8. Cena formularza ofertowego wraz ze SIWZ - 20,00 zł + VAT 22 %. 9. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: - mgr Jerzy Turek - Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego tel. (094) 348-82-10; - Jan Kasprzyk tel. (094) 348-81-79 10. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 lutego 2006r. do godz. 10.00 11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27 lutego 2005 r. o godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego 12. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Pzp, spełniający warunki zawarte w art.22 ust. 2 Ustawy Pzp oraz zaakceptują warunki przedstawione w wzorze umowy i SIWZ 13. Kryteria oceny ofert. - cena - 75 % - czas realizacji naprawy - 25 % 14. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)