Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wykonanie testów specjalistycznych aparatów wykorzystujących promieniowanie jonizujące oraz wszystkich sprzętów współpracujących

19 listopada 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.:

WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW WYKORZYSTUJĄCYCH PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE ORAZ WSZYSTKICH SPRZĘTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Wykonanie testów specjalistycznych aparatów wykorzystujących promieniowanie jonizujące oraz wszystkich sprzętów współpracujących – 16 aparatów.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2010 r.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; • posiadają uprawnienia do wykonywania testów specjalistycznych aparatów wykorzystujących promieniowanie jonizujące wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ oraz wszystkich sprzętów współpracujących: aparatów mammograficznych kaset ogólnodiagnostycznych, wywoływarek, negatoskopów, torów wizyjnych, pomieszczeń ciemniowych i magazynowych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: • wykonali w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum jedną usługę w zakresie wykonania testów specjalistycznych aparatów wykorzystujących promieniowanie jonizujące oraz wszystkich sprzętów współpracujących: aparatów mammograficznych kaset ogólnodiagnostycznych, wywoływarek, negatoskopów, torów wizyjnych, pomieszczeń ciemniowych i magazynowych; 3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; • dysponują sprzętem pomiarowym (z aktualnymi świadectwami kalibracji) stosowanym przy wykonywaniu testów specjalistycznych aparatów wykorzystujących promieniowanie jonizujące oraz wszystkich sprzętów współpracujących: aparatów mammograficznych kaset ogólnodiagnostycznych, wywoływarek, negatoskopów, torów wizyjnych, pomieszczeń ciemniowych i magazynowych; • dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania testów specjalistycznych aparatów wykorzystujących promieniowanie jonizujące oraz wszystkich sprzętów współpracujących: aparatów mammograficznych kaset ogólnodiagnostycznych, wywoływarek, negatoskopów, torów wizyjnych, pomieszczeń ciemniowych i magazynowych; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium – 600,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 27.11.2009r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • WYBOR_TESTY.PDF
  pobierz (53 KB WYBOR_TESTY.PDF, data publikacji: 16 grudnia 2009)
 • modyfikacja2.pdf
  pobierz (229 KB modyfikacja2.pdf, data publikacji: 26 listopada 2009)
 • modyfikacja.pdf
  pobierz (85 KB modyfikacja.pdf, data publikacji: 25 listopada 2009)
 • odpowiedzi 1.pdf
  pobierz (54 KB odpowiedzi 1.pdf, data publikacji: 25 listopada 2009)
 • SIWZ_testy RTG.pdf
  pobierz (170 KB SIWZ_testy RTG.pdf, data publikacji: 19 listopada 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)