Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wykonanie testu akceptacyjnego i testów specjalistycznych

30 sierpnia 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Nr sprawy TT/ 16 /2007
OGŁOSZENIE Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na zadanie pt.

„Wykonanie testu akceptacyjnego dla aparatu rtg OEC 7700 i testów specjalistycznych dla aparatów rtg: LC VASCULAR+, OEC 7700, OEC 9900 ELITE, Tur 800-1, Tur 800-4, EDR 750 B, Siregraph CF, Polymobil 10, OEC 7600 ES, MOBIL 300 CP, SIREMOBIL 2000, SAXO, MOVIX 4,0, PRACTIX 30 - zainstalowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie”.
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace: 1. Wykonanie testu akceptacyjnego dla aparatu rtg OEC 7700; 2. Wykonanie testów specjalistycznych dla aparatów rtg: LC VASCULAR+, OEC 7700, OEC 9900 ELITE, Tur 800-1, Tur 800-4, EDR 750 B, Siregraph CF, Polymobil 10, OEC 7600 ES, MOBIL 300 CP, SIREMOBIL 2000, SAXO, MOVIX 4,0, PRACTIX 30. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV 33111000-1.

1.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : www.swk.med.pl 2.Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. 3.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia wynosi 7 dni od daty podpisania umowy. 5.Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); ocena spełnienia tych warunków określona w SIWZ. 6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7.Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: a)Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, b)w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”, c)w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”. 8. Wykonawca nie wnosi wadium.
9. Kryteria oceny ofert: cena - 95 % termin wykonania - 5 % 10. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalinie Dział Techniczno-Administracyjny Pokój nr 1, do dnia 11.09.2007 r. do godz. 1000 11. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15. Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Techniczno-Administracyjnym pokój nr 1, tel. 094 3488201, fax. 094 3451171 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 61,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja.doc
  pobierz (170 KB informacja.doc, data publikacji: 07 września 2007)
 • roztrzygnięcie.doc
  pobierz (169 KB roztrzygnięcie.doc, data publikacji: 07 września 2007)
 • wezwanie.doc
  pobierz (173 KB wezwanie.doc, data publikacji: 06 września 2007)
 • Koszalin protest.pdf
  pobierz (85 KB Koszalin protest.pdf, data publikacji: 05 września 2007)
 • SIWZ1.doc
  pobierz (211 KB SIWZ1.doc, data publikacji: 04 września 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)